ورود کاربران ◄
| صفحه کاربران | شماره پشتیبانی ۵ تا ۲۲۶۳۱۰۲۳
جایزه نوروزی ویژه مشترکین برای سال ۱۳۹۱

مشترکینی که مطابق با سرویس دریافتی خود یک دوره شارژ مازاد تا پایان ساعت اداری ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ واریز نمایند جایزه نوروزی دریافت میکنند .