ورود کاربران ◄
| صفحه کاربران | شماره پشتیبانی ۵ تا ۲۲۶۳۱۰۲۳

معرف ما باشید و تا سقف پرداخت ماه اول مشتریتان پاداش دریافت نمائید.

پرداخت پاداش در دو صورت و به انتخاب معرف خواهد بود، که پس از مشخص شدن میزان و نوع خدمت فروخته شده محاسبه می گردد.
پاداش ماهیانه: مادامی که مشترک، سرویس خود را تمدید نماید، پرداخت میشود.
پاداش یکباره: پس از پرداخت ماه دوم مشترک، تا سقف پرداخت ماه اول پرداخت می شود.

 

 

فرم ثبت نام